Покана Общо събрание 08.06.2024г.

До

Членовете на сдружение с нестопанска цел

“ДРУЖЕСТВО на КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”


 

П О К А Н АУВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,


Управителният съвет на Сдружение “ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, ЕИК 130337177, със седалище  и адрес на управление: София, бул. Джеймс Баучер № 76, офис 425,  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  във връзка с чл.28 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на  08.06.2024 година в зала  „Опера 2“ на  Астория гранд хотел – София, бул. Ген. Е. Тотлебен 8,   от 11:45 часа, при следния ДНЕВЕН РЕД:


Поканват се членовете на сдружението да вземат участие в Общото събрание.


На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на сдружението при липса на кворум в посочения час, Общото събрание ще се проведе на същия ден от 12.45 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Управителен съвет на

“ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”